Přestupky a pokuty

Přestupky a pokuty Jaro se přiblížilo nějak moc rychle a teploměry začínají ukazovat velmi příjemné hodnoty. Slunce nás provází celým dnem a tak je jen velmi těžké odolat a nezajít do garáže, nastartovat svůj stroj a vyrazit aspoň kousek. Ale i právě na tom „kousku“ na nás může někde za rohem číhat strážce zákona s úsměvem na tváři a s myšlenkou rozdat nějakou tu pokutu.
Za co vlastně můžeme pokutu dostat, v jaké výši, jak se co řeší, nebo spíše jak by se mělo řešit dle zákonů, a přes co prostě vlak nejede…? Kolem toho je spousta spekulací a smyšlenek a jen málokdo ví, jak to ve skutečnosti je. Na pár nejčastějších otázek jsem se proto zeptala jednoho strážce zákona ("Simír 01") od Policie Jihomoravského kraje.


Jaké jsou pokuty a body za překročení rychlosti?

Postih za přestupky v dopravě upravuje zákon č.200/1990Sb v pozdějších změnách a doplňcích, a to § 22 odst. 1 písm.f pododstavce. Mohou nastat tři situace:

1) Řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravním značkou v obci o 40 km/h a více, a mimo obec o 50km/h a více (např. na dálnici rychlost 197 km/h):
Tento přestupek nelze projednat v blokovém řízení policistou na místě. Policista sepíše oznámení o přestupku a spolu s důkazním materiálem ho zašle k projednání příslušnému správnímu orgánu (městský úřad, magistrát). Na místě lze uložit kauci podle § 125 a z.č.361/2000Sb. Sankce za přestupek je pokuta 5 000 Kč až 10 000 Kč a zákaz činnosti (zákaz řízení motorových vozidel) 6 měsíců až jeden rok + odebrání 5 bodů.

2) Řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravním značkou v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a více (např. mimo obec 127 km/h):
Přestupek lze projednat na místě v blokovém řízení policistou a sankce je pokuta 2500,- Kč + odebrání 3 bodů.

Dopustí-li se řidič přestupku opakovaně v období 12 kalendářních měsíců, přestupek lze projednat pouze ve správním řízení a sankce je pokuta od 2500,- Kč do 5000,- Kč a zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců.

3) Řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravním značkou v obci o méně než 20km/h nebo mimo obec o méně než 30km/h ( např. v obci 68km/h):
Přestupek lze projednat na místě policistou a sankce je bloková pokuta ve výši 1000,- Kč + odebrání 2 bodů.

U mladistvých (15 - 18 let) lze uložit pokutu ve výši poloviny sankce, nejvýše však 1000,- Kč.

Za jaké přestupky jsou nejčastěji motorkáři pokutováni?

Evidence bohužel neumožnila úplně přesně specifikovat, jaké přestupky jsou nejčastější. Bude to ale pravděpodobně rychlost, a to jak nepřizpůsobení rychlosti svým schopnostem, tak překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním předpisem (z.č. 361/00Sb.) nebo stanovené dopravní značkou.

Jak se řeší jízda na motorce s ŘP do 25kW, když ve skutečnosti má motorka větší výkon?

Řeší to opět právní předpis a sankce je upravená v z.č 200/90Sb. § 22 odst. 1 písm. e 1) kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny a podskupiny řidičského oprávnění. Sankce je pokuta od 25 000,- do 50 000,- Kč a zákaz činnosti na 1 až 2 roky. Při posouzení se vychází z osvědčení o registraci vozidla a jeho údajů, odborných znalostí policisty atd.

Jak se řeší nehoda, kdy není způsobeno žádné zranění, ale přesto je policie přivolána okolím?

Činnost policie se řídí ZPPP (závazným pokynem policejního prezidenta). V něm se ve zkratce říká, že policista nemůže nechat bez povšimnutí žádný přestupek, o kterém se dozvěděl, který zjistil vlastní činností... Z toho se vychází. Takže pokud někdo policii zavolá, policie musí jednat. Dopravní nehoda vznikla nějakou příčinou. Pokud se nejedná o technickou závadu, tak příčinou nehody je nehodový děj, který vznikl porušením některého z ustanovení příslušného právního předpisu (z.č. 361/00Sb.) V uvedeném případě je stanovený způsob takový, že se provede orientační dechová zkouška na alkohol, fotodokumentace z místa DN, sepíše se "Europrotokol o dopravní nehodě" a v blokovém řízení se postihne přestupek, který byl příčinou dopravní nehody. Takže pokud jsme vysláni na místo dopravní nehody, musíme sepsat, prošetřit a vyřešit  (postihnout) porušení. Toto je stanovený postup. Volat policii však není nutné, pokud nedojde ke zranění jiné osoby, poškození cizího majetku, řidiči se domluví na míře zavinění... To ostatně opět upravuje právní předpis.

Jak se posuzuje a kdo je viníkem nehody, když  motorkář jedoucí vyšší než povolenou rychlostí nedostane přednost?

Na tento příklad nelze jednoznačně odpovědět. U takových nehod není výjimkou přizvání soudního znalce a celkově je řešení takové DN velmi náročné. Musí se přihlédnout k mnoha okolnostem, stopám z místa DN, svědeckých výpovědí atd… Jsou případy, kdy o míře zavinění musí rozhodnout až soud.


Jak se řeší, když motorkář policii nezastaví a ujíždí?

Policie se s nikým nehoní. To je jen slovní obrat, který používají často média. Úkolem policie je zajistit bezpečnost silničního provozu. Pokud nastane případ, který popisuješ, policista zadokumentuje (pokud mu to vybavení umožňuje) spáchaný přestupek, nerespektování výzvy k zastavení apod. a monitoruje pohyb řidiče, který se dopouští protiprávního jednání  Policie pracuje v týmu, je propojena radiokomunikací a využívá toho. Pokud to situace umožňuje, informuje okolní hlídky, které mohou učinit další vhodná opatření, např. zahrazení vozovky služebním vozidlem, mobilní zátarasy, popř. jiným vhodným způsobem. Jsou případy, kdy se podaří přestupek pouze zadokumentovat a vozidlo, popř. jeho řidiče, ztotožnit. To je realita, nelze tvrdit, že všechny se podaří vždy bezprostředně zastavit. Prioritou je bezpečnost ostatních a i policista, který provádí takový zákrok, si musí být vědom toho, že za své jednání nese plnou zodpovědnost.

Co motorkáři a alkohol?

Mám informace pouze z Krajského ředitelství Brno, a co se týče alkoholu a DN, tak  v roce 2010 byla v 15 případech při dopravní nehodě zjištěna přítomnost alkoholu u řidiče motocyklu. Jinak na motorkáře pohlíží policie stejně jako na ostatní účastníky silničního provozu. Při různých akcích (a hlavně po nich) probíhají v rámci bezpečnosti motorkářů i ostatních účastníků silničního provozu různé preventivní opatření, jako např. orientační dechové zkoušky před jízdou.

Co jízda bez ŘP?

Jízda bez řidičáku je přestupek. Sankce je tam vysoká, a to 25 000 – 50 000,- Kč a zákaz činnosti. To znamená, že i pokud nemáš "jen" nějakou podskupinu (máš sk. do 25 kW), a řídíš moto s větším výkonem, přicházíš i o řidičské oprávnění třeba i na auto, pokud jsi držitelem.Pokud zastavíte a pokutuje za rychlost, musí k tomu být předložen důkaz?

Policie ČR měří ve většině případů se zařízením, které je schopno naměřenou hodnotu  i zaznamenat (foto, videozáznam). Co se týče důkazu, tak to záleží podle toho, s jakým měřícím zařízením se pracuje. Např. měříci zařízení AD9T se umisťuje na jednom stanovišti a projednání přestupku probíhá na druhém stanovišti, které jsou od sebe vzdálena podle podmínek od několika stovek metrů až po několik kilometrů. Takže ukázat "důkaz" přestupci hned je takřka nemožné, navíc to není povinnost a pokud přestupce nesouhlasí, tak nezbývá nic jiného než správní řízení. Pokud se jedná o zařízení Polcam v Passatech nebo FJRách, tam má policista záznam k dispozici, takže není problém záznam přehrát i přestupci. I zde to však není povinnost. Postup je takový, že se přestupci sdělí přestupek (výše rychlosti) a ten buď souhlasí a může se věc projednat na místě blokovou pokutou (pokud to zákon umožňuje), a nebo nesouhlasí a nezbývá nic jiného, než správní řízení.

Na vše je odpovězeno tak, jak by to mělo být a jak udávají zákony. Aspoň víme, co můžeme a nemůžeme. Některé přestupky je možné řešit domluvou a to pak je jen na přístupu policisty a chování dotyčného „hříšníka“ jak se chová... Přeji všem příjemnou sezónu 2011, hodně najetých kilometrů pokud možno bez pokut, odebraných řidičáků a nehod!
Zdroj:www.motorkari.cz
    Zpět na Články